Documentals

Documentals interactius

Presentació de projectes

L’Àrea de Mitjans Digitals de la CCMA i la de Documentals i Nous Formats de Televisió de Catalunya fan una convocatòria per a la producció de documentals interactius. L’objectiu d’aquesta iniciativa és explorar el documental interactiu com a format audiovisual específic en un procés de definició i de transformació continua, amb els seus codis propis, i tant en les seves modalitats de documentals per la xarxa o “webdocs”, com en altres suports. Les propostes han de ser inèdites i poden ser completament independents en els seus continguts o bé estar vinculades com a complement a peces documentals televisives de producció pròpia, associada o de coproducció. Es valoraran, entre d’altres, les següents qüestions:
- L’originalitat de la proposta
- La capacitat transmèdia del producte
- El plantejament de la interfície d’usuari en el seu disseny, la seva navegació i usabilitat, la seva interactivitat, les possibilitats de participació i l’adequació a l’objectiu narratiu del projecte
- El valor patrimonial i la durabilitat del tema
- La capacitat i experiència dels autors
La valoració de les produccions proposades i el seguiment posterior de les produccions acceptades es farà en una comissió formada per professionals de l’Àrea de Mitjans Digitals de la CCMA i de l’Àrea de Documentals i Nous Formats de TVC. Les propostes web seran allotjades als portals de la CCMA durant el temps en el qual la CCMA tingui drets sobre les obres.
Els projectes de documentals interactius es podran presentar fins al 9 de gener del 2015 en el format següent:

 • Dossier imprès, incloent-hi el formulari de registre de projectes de documentals interactius al davant. Aquest dossier s'ha de fer arribar per correu, missatger o en persona.
 • Dossier en format electrònic amb dos fitxers: un amb el projecte i un altre amb el formulari de registre de projectes de documentals interactius, en format "Word" o "pdf". Es pot enviar per correu electrònic o adjuntant un CD al dossier imprès.
 • En cas que el documental interactiu vagi vinculat a un documental televisiu tradicional en règim de coproducció, haurà de complir prèviament els requisits i els acords de les comissions de coproducció de documentals.

Tota aquesta documentació cal adreçar-la a:
TELEVISIÓ DE CATALUNYA
Documentals Interactius
Àrea de Documentals
Carrer de la TV3, s/n
08970-Sant Joan Despí
documentalsinteractius@tv3.cat

Apartats que han d’incloure els projectes de Documentals Interactius

 • Formulari de registre degudament omplert.
 • Story line (4 línies).
 • Tema: descripció com més concreta millor de la idea/contingut.
 • Tractament. Ingredients narratius. Descripció de la interfície, funcionalitat, elements d’interactivitat i de participació. Descripcions si s’escau dels continguts audiovisuals.
 • Elements transmèdia del projecte
 • Preguió/escaleta.
 • Pla d’explotació: durada de l’interactiu, necessitats d’actualització dels continguts en cas necessari, gestió de la participació en cas que n’hi hagi, difusió, etc.
 • Plantejament tècnic: tecnologia utilitzada, entorn necessari per allotjar l’interactiu, dispositius i/o sistemes operatius que podran accedir a l’interactiu.
 • Currículums dels principals membres de l’equip.
 • Historial de la productora (per a aquelles que presenten projectes per primera vegada).
 • Pressupost aproximatiu desglossat per partides.
 • Pla de finançament (detallant els imports de les aportacions previstes i/o sol•licitades). Especificació de si es tracta d’una obra amb drets exclusius o en coproducció.
 • Pla de treball